Όροι Χρήσης

Η «Λυσιτέλεια», εταιρία που κατασκεύασε τον ιστότοπο αυτό, καλεί τους επισκέπτες να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως:

Δήλωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος web site, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων και άλλου υλικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης «Λυσιτέλεια», και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Το ίδιο το web site ως προϊόν λογισμικού, με όλες τις εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αποτελείται, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και γραφικών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της κατασκευάστριας εταιρίας «Λυσιτέλεια» και προστατεύεται επίσης από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης αρχείων που προορίζονται για αυτό τον σκοπό, σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική χρήση.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, του περιεχομένου του παρόντος web site χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της «Λυσιτέλειας» (Ν 2121/1993).

Περιορισμός Ευθύνης

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η «Λυσιτέλεια», δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των κειμένων ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της «Λυσιτέλειας», διατίθεται "ως έχει" και στο μέτρο "που είναι διαθέσιμο". Η «Λυσιτέλεια» δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται αντίστοιχη ευθύνη, ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα ή ό,τι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των σελίδων του δικτυακού τόπου. Ομοίως δεν παρέχεται καμία εγγύηση αναφορικά με ζητήματα ιδιοκτησίας ή απαραβίαστου των σελίδων ούτε εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας των σελίδων για συγκεκριμένο σκοπό.

Η «Λυσιτέλεια» δεν φέρει καμία ευθύνη για ειδικές, θετικές, αποθετικές, τυχαίες, άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση ή διακοπή λειτουργίας, που να οφείλονται στη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της υπηρεσίας, ακόμα και αν η «Λυσιτέλεια» έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, καθώς και οι πληροφορίες ή τα στοιχεία, που περιέχονται σ' αυτήν (π.χ. προϊόντα, υπηρεσίες, τιμές αυτών κλπ) υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμοι (Links)

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο site είναι πιθανό να σας μεταφέρουν σε άλλη, ξένη προς τη «Λυσιτέλεια» ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή η «Λυσιτέλεια» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στους δικτυακούς τόπυς τρίτων με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση η «Λυσιτέλεια» δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων.

Διαφημιστικές καταχωρήσεις

Η «Λυσιτέλεια» δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών της με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο site και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η «Λυσιτέλεια» δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του site προς οποιονδήποτε τρίτο. Ως τέτοια στοιχεία νοούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και fax, καθώς και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία. Κοινοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτους είναι δυνατή μόνο ύστερα από άδεια του επισκέπτη.

Η «Λυσιτέλεια» δύναται να κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο) με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του δικτυακού τόπου, αλλά και γενικότερα για να γνωρίσει καλύτερα τους επισκέπτες του site.

Η «Λυσιτέλεια» δεν πρόκειται να κοινοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως ισχύει). Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.

Χρήση από παιδιά

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους προτού αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στην ιστοσελίδα αυτή.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, η οποία θα προκύψει από την τήρηση των παραπάνω όρων χρήσης, ορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας της «Λυσιτέλειας».

Οι παρόντες όροι χρήσης και η πολιτική χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων (προσωπικά δεδομένα), της οποίας δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε, ότι λάβατε γνώση, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Λυσιτέλειας και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.

Πληροφορίες για τη Λυσιτέλεια: http://lysiteleia.gr